Navajyothi College, Cherupuzha

Faculty

FR. BINOY VAZHAYIL THOMAS

HOD

Assistant Professor