Navajyothi College, Cherupuzha

Faculty

FR. BINOY VAZHAYIL

HOD

ASST.  PROFESSOR